ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่นี้

สมาชิกเข้าสู่ระบบ| เชิญสมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น แนะนำเราได้ที่นี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียน คลิก

ลืมรหัสผ่าน


สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (Thai Animation and Computer Graphics Association: TACGA)s

  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของบรรดาผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในประเทศ ซึ่งมีอยู่ 5 สาขาคือ สาขาด้านทีวีซีรีส์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่น สาขาด้าน VFX (โฆษณา) สาขาด้านแคแรคเตอร์และ การต่อยอด และสาขาด้านการศึกษา โดยมีสมาชิกประมาณ 100 หน่วยงาน แบ่งเป็นนิติบุคคลประมาณ 50 บริษัท องค์กรรัฐและเอกชนที่สนับสนุนประมาณ 20 หน่วยงาน และสถาบันการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรทางด้านนี้อีก ประมาณ 30 สถาบัน

  สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยขอเชิญชวนท่านมาเป็นสมาชิก เหมือนเพื่อนๆ อีกกว่า 50 บริษัท 20 องค์กร 20 สถาบันการศึกษาขุมพลังแห่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนท์อันยิ่งใหญ่ก้าวไกล สู่ตลาดโลก และมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมกัน

  บางส่วนแห่งความสำเร็จที่เราได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการไปออกงาน TAM, HK Filmart, Super Pitch, Character Fair เป็นต้น เรากำลังพาเพื่อนๆสมาชิกใหม่ทุกบริษัท ไปสู่จุดฝันร่วมกัน

 • สมาคม TACGA เป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐ
 • จัดหาแหล่งเงินทุน  เช่น จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม แอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 • ดำเนินการต่อสู้เพื่อให้มีช่วงการ์ตูนไทม์  กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ
 • ร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ และช่องทางการตลาดทั้งใน และต่างประเทศ
 • ดำเนินการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมในเรื่องต่างๆ 
 • ถ่ายทอด Technology & Know-How โดยวิทยากรพิเศษจากในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ไดเรคทอรี่ ระบบ XML database และ Web Based Directory Service
 • สำหรับอุตสาหกรรม Animation, Game และ Digital Content   ฟรี! สำหรับสมาชิกสมาคม
 • สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกห้องสมุดกรุงเทพ งานนิทรรศการศิลปะ ห้องสมุด TCDC อื่นๆ อีกมากมาย
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์: แอนิเมชั่น
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
 • ยุทธศาสตร์การตลาดและสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของ อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นในประเทศไทย
 • ยุทธศาสตร์สร้างความ เชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทยในต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินและแหล่งเงินทุน
 • ยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการเพื่ออุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ๓๖๐ องศา
 • โดยมีวิสัยทัศน์เพื่่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่การศูนย์กลางการสร้างสรรค์และผลิตแอนิเมชั่น ให้เป็นหนึ่งในสามของเอเชียภาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและมีแผนการดำเนิน งานโดยการนำยุทธศาสตร์ในแต่ละหัวข้อ ไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อจัดหา กลยุทธ์ในการผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

 • ชื่อ : คุณ ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

  บริษัท : Imgimax Studio Co.,Ltd.

  ตำแหน่ง : นายกสมาคมฯ

  Position : Chairman

  โทร : 0 2674 3111

  Fax : 0 2674 3710

  Mobile : 08 1846 5342

  อีเมล : sirisak@imagimaxstudio.com

 • ชื่อ : คุณ ธนา วิชญะอติพร

  บริษัท : Almity Co.,Ltd.

  ตำแหน่ง : เลขานุการ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2735 1887

  Fax : -

  Mobile : 08 1347 1557

  อีเมล : thana.w@hotmail.com

 • ชื่อ : คุณ สันติ เลาหบูรณะกิจ

  บริษัท : Vithita Co.,Ltd.

  ตำแหน่ง : เหรัญญิก

  Position : Commitee

  โทร : 0 2641 9400

  Fax : 0 2641 9951

  Mobile : 08 1617 1217

  อีเมล : santi@vith​ita.com

 • ชื่อ : คุณ ลักษมณ์ เตชะวันชัย

  บริษัท : Imagine Group Co.,Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายประสานงานหน่วยงาน
  ราชการ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2938 4946-7

  Fax : 0 2938 4948

  Mobile : 08 4088 9027

  อีเมล : lak@imagin​e.co.th

 • ชื่อ : คุณ พิสิฐไชย ตัณวรรณวิชช์

  บริษัท : Silptorn Comics & Animation Co.,Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายกิจกรรมฯ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2300 0327

  Fax : 0 2300 0327

  Mobile : 08 4000 3054

  อีเมล : asura1101@hotmail.com

 • ชื่อ : คุณ เลิศรัฐ ติยะรัตนาชัย

  บริษัท : Digidream Co., Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายทะเบียนสมาชิก
  ราชการ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2871 9874

  Fax : 0 2871 9875

  Mobile : 08 9770 9448

  อีเมล : ryan.digid​ream@gmail.​com

 • ชื่อ : คุณ นพ ธรรมวานิช

  บริษัท : Tomogram Studio Co., Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายวิชาการ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2938 1883

  Fax : 0 2513 5817

  Mobile : 08 1910 8545

  อีเมล : nop@tomogr​amstudio.co​m

 • ชื่อ : คุณ นิธิพัฒน์ สมสมาน

  บริษัท : The Monk Studio Co., Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

  Position : Commitee

  โทร : 0 2717 2075-6

  Fax : 0 2919 7305

  Mobile : 08 1559 6950

  อีเมล : nitipat@th​emonkstudio​.com

 • ชื่อ : คุณ ธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา

  บริษัท : Human Farm VFX Studio Co., Ltd.

  ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

  Position : Commitee

  โทร : 0 2641 5006

  Fax : 0 2641 5006

  Mobile : 08 9788 3370

  อีเมล : info@hmfst​udio.com