28.07.2013

Making a World Class Animation Project

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังเสวนาและเวิร์คชอป

Making a World Class Animation Project

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิตงาน Animation  ไทยในการพัฒนา Animation Project

ฟังการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ (9.00-12.00)

  • คุณวิไลกรณ์ จงกลวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • คุณสิทธิชัย รุจิกาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไอจีเอ จำกัด
  • ดร. จิรยุทธ ชุษณะโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
  • วิทยากรจาก บริษัท จีทีเอช จำกัด
  • วิทยากรจาก บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด
  • วิทยากรจาก บริษัท ซีทีเอช จำกัด