30.03.2012

งาน Animation Master Class?

 

     SIPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ) & TK park ได้ร่วมกันจัดโครงการ Animmation Master Class เพื่อพัฒนาศักยภาพของเหล่า Animator โดยจะมี 2 หลักสูตร คือ Animation Class และ SLR Class ค่ะ จึงอยากจะให้ประชาสัมพันธ์พนังงานในองค์กรของท่าน หากผู้ใดมีความสนใจที่จะสมัครในโครงการนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูในเวบไซต์
 
     ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมเซ็นต์กำกับ และระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้สมัคร Portfolio 
พร้อมผลงาน เพื่อประกอบการการพิจารณาคัดเลือก ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมไฟล์ผลงานทั้หงมดมาที่ sipamasterclass@yahoo.com 
 
     ดาวน์โหลด 1 - 2 เอกสารเพิ่มเติม